Recrutari incheiate

Ord. dupa

Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G....

Societatea Națională a Sării S.A. este o societate pe acțiuni înf...

Societatea Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahov...

Imprimeria Națională desfășoară activități de interes public na...

Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G. n...

Societatea Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Praho...

Societatea Brazi Industrial Parc S.A. funcționează în baza Hotărâ...

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici...

Societatea Satul Nou Gradistea SRL si-a inceput activitatea in anul 20...

HIDRO PRAHOVA S.A. (https://www.hidroprahova.ro/despre-noi/prezentare...

SC Hale si Piete SA (https://www.halesipieteploiesti.ro/) este o socie...

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, me...

Recrutare tânăr absolvent cu rezultate școlare foarte bune: O fi...

We are recruiting an Retail HR Business Partner in Croatia for an in...

Recrutăm un Global Brand Manager pentru o companie cunoscută din dom...

We are recruiting an HR Manager for a major European FMCG company. Th...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru 9 pozitii de membri ai C...

3 comentarii

Recrutam un Legal Director pentru o cunoscuta companie multinationala,...

1 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru o companie europeană din domeniul ser...

Recrutăm un Finance & Controlling Head pentru o companie multina...

2 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru una dintre cele mai cunoscute şi mai ...

Cautam un Chief Operation Oficer pentru un business de online gambling...

Anunț privind selecția unui administrator neexecutiv, membru în Co...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Fi...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Gen...

Afiseaza
comentarii

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director General adjunct al FNGCIMM S.A.-IFN

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN (FNGCIMM S.A. – IFN) functioneaza in baza H.G. nr. 1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare și a Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, in scopul sustinerii activitatilor intreprinzatorilor (IMM-uri, societati cooperatiste si persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice potrivit legii).

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, FNGCIMM S.A. – IFN a selectat S.C. George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i oferi asistenta în procesul de recrutare a unui director general adjunct in cadrul FNGCIMM S.A. – IFN.

Criteriile obligatorii de calificare care vor sta la baza sunt:

 • absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta de lunga durata a unei institutii de invatamant superior profil economic;
 • minimum 10 ani experienta profesionala totala;
 • experienta relevanta în domeniul serviciilor financiare/garanții pentru IMM-uri
 • experienta in functii de conducere relevante, in companii similare cu FNGCIMM (acordarea de garantii), minimum 5 ani
 • cunoasterea limbii romane;

Principalele criterii de selectie sunt:

 • studii post-universitare sau publicatii/cercetari in domeniul de activitate al institutiei;
 • cunostinte in domeniul legislatiei financiar – contabile, fiscale, controlului financiar, supraveghere si reglementari BNR;
 • cunostiinte in domeniul garantiilor pentru IMMuri;
 • de management al riscului in domeniul IMM;
 • experienta in lucrul cu fondurile europene ;
 • cunostinte de guvernanta corporativa si experienta in comunicarea cu autoritatile si stakeholderii;
 • experienta in crearea si implementarea de programe pentru infiintarea, sprijinirea si dezvoltarea IMM-urilor
 • de management organizational & al performantei
 • de limbi straine

Modul de depunere a candidaturii: CV-urile candidatilor vor fi trimise numai în format electronic, pe adresa de e-mail DGadjunct-fngcimm@georgebutunoiu.com până cel târziu în data de 23.11.2020.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru Director Financiar/Director General/Director General adjunct (a se selecta varianta potrivita) FNGMIMM, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenţă S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu nr.17,  sector 1 Bucureşti:

 • Opis;
 • Curriculum Vitae îi limba romana;
 • Cazier Judiciar si cazier fiscal;
 • Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Declaratie pe proprie raspundere cu privire la vechimea in munca si pozitiile de conducere;
 • Declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese;
 • Declaraţie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de desfacere a contractului de individual de muncă din motive imputabile lui/ei;
 • Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie;

Declaratia de intentie a candidatului va fi solicitata ulterior doar candidatilor confirmati pe lista scurta.

 • Declaratie de intentie a candidatului, in conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016. Ea va contine legatura dintre profilul candidatului si obiectivele pe care trebuie sa le realizeze conform scrisorii de asteptari a angajatorului, exemple de indicatori pe care candidatul ii considera oportuni pentru monitorizarea si remunerarea performantei, aprecieri cu privire la provocarile specifice cu care se confrunta societatea angajatoare, constrangeri, riscuri si limitari pe care candidatul le-ar putea intampina in implementarea masurilor propuse.

Prin transmiterea aplicatiei, candidaţii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie. La finalul procesului de selectie documentele candidatilor care nu vor fi confirmati pe functie vor fi returnate solicitantilor la cererea acestora in termen de 30 de zile sau distruse dupa trecerea celor 30 de zile.

Toate aplicatiile (CV-urile trimise pe e-mail) primesc confirmare de primire cu „reply” catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al SC George Butunoiu Group SRL.

Atentie: mesajele automate de la server nu sunt considerate confirmari de primire! Daca nu primiti aceasta confirmare de primire va rugam sa retrimiteti aplicatia sau sa contactati reprezentantii SC George Butunoiu Group SRL la nr. 021.233.20.93.

Toate documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. In cazul dosarelor incomplete se vor acorda 24 de ore de la informarea candidatului despre documentele lipsa pentru remedierea situatiei, dupa care candidatura va fi invalidata in cazul in care nu se vor efectua completarile solicitate.

Legislatia de guvernanta corporativa nu prevede contestatii. Din dorinta de a asigura maxima transaprenta a procesului de recrutare si selectie vom raspunde promt cererilor de clarificari formulate de catre candidati cu conditia ca acestia sa solicite numai informatii care se refera la candidatura lor si nu care implica rezultatele obtinute de catre ceilalti candidati. Eventualele cereri de clarificari se depun la fel ca si dosarele de candidatura in termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor, cu raspuns in maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, la adresa de corespondenţă S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu nr. 17,  sector 1 Bucureşti Cererea de clarificari nu suspenda derularea procesului de selectie.

Nota: acest anunt a fost publicat in presa centrala din Romania si pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com) si pe cel al FNGCIMM S.A.-IFN (www.fngcimm.ro).

*

Deputy General Manager for FNGCIMM S.A.-IFN

The National Credit Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises S.A. – IFN (FNGCIMM S.A. – IFN) operates under H.G. no. 1211/2001 regarding the establishment of the National Credit Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises, with the subsequent amendments and completions to Law no. 31/1990 of the commercial companies, Law no. 93/2009 on non-banking financial institutions, with subsequent amendments and completions and of Law no. 346/2004 on stimulating the establishment and development of small and medium enterprises, in order to support the activities of entrepreneurs (SMEs, cooperative societies and individuals authorized to carry out economic activities according to law).

In accordance with the provisions of GEO no. 109/2011, amended and approved by Law no. 111/2016 on Corporate Governance of Public Enterprises, FNGCIMM S.A. – IFN selected S.C. George Butunoiu Group S.R.L. to assist him in the selection process for filling the positions of Members in the Board of Directors within FNGCIMM S.A. – IFN.

The mandatory qualification criteria are:

 • graduate of higher education with a bachelor’s degree from an economic education higher education institution;
 • minimum 15 years of total professional experience;
 • relevant experience in the field of financial services / guarantees for SMEs
 • experience in relevant management positions for 10 years, of which at least 5 years in companies similar to FNGCIMM (granting guarantees);
 • fluent Romanian;

The following criteria will be regarded as a plus:

 • post-university studies or publications / research in the field of activity of FNGCIMM-IFN;
 • advanced knowledge in the field of financial legislation – accounting, fiscal, financial control, supervision and NBR regulations;
 • advanced knowledge in the field of guarantees for SMEs;
 • risk management in the field of SMEs;
 • experience in working with European funds;
 • advanced knowledge of corporate governance and experience in communicating with authorities and stakeholders;
 • experience in creating and implementing programs for setting up, supporting and developing SMEs
 • experience in organizational & performance management
 • knowledge of foreign languages

How to submit the application: The candidates’ CVs will be sent only in electronic format, to the e-mail address DGadjunct-fngcimm@georgebutunoiu.com no later than 23.11.2020.

Only the candidates selected by the recruitment company after the interviews will submit the following documents necessary for the registration of the application, on paper, in a sealed envelope, which will mention: „Selection procedure for (select the correct option for you) Chief Financial Officer/General Manager/DeputyGeneral manager for FNGMIMM, Name and Surname” , at the correspondence address SC George Butunoiu SRL, 17 Andrei Muresanu Street, sector 1 Bucharest:

 • Opis;
 • Curriculum Vitae in Romanian;
 • Criminal and fiscal record;
 • Two letters of recommendation, containing the names and contact details of the persons providing the references;
 • Copy of identity card;
 • Copies conforming to the original of the study documents;
 • Declaration on own responsibility regarding the seniority in work and the management positions;
 • Declaration on one’s own responsibility regarding the non-inclusion in the situation of conflict of interests;
 • Declaration regarding the non-inclusion in one of the situations of termination of the individual employment contract for reasons attributable to him / her;
 • Declaration on one’s own responsibility regarding the authenticity of the study diplomas presented in copy;

The candidate’s declaration of intent will be requested later only to the shortlisted candidates.

 • Declaration of intent of the candidate, in accordance with the provisions of GD no. 722/2016. It will contain the link between the candidate’s profile and the objectives to be achieved according to the employer’s letter of expectations, examples of indicators that the candidate considers appropriate for monitoring and remunerating performance, assessments of the specific challenges facing the employer, constraints, risks and limitations that the candidate may encounter in implementing the proposed measures.

By submitting the application, the candidates give their implicit consent for their personal data to be processed for the purpose of the recruitment and selection procedure. At the end of the selection process, the documents of the candidates who will not be confirmed on the position will be returned to the applicants at their request within 30 days or destroyed after the 30 days.

All applications (CVs sent by e-mail) receive an acknowledgment of receipt with a „reply” to the address from which they were sent, a reply sent by a consultant of SC George Butunoiu Group SRL.

Warning: automatic messages from the server are not considered acknowledgments! If you do not receive this acknowledgment of receipt, please resubmit the application or contact the representatives of SC George Butunoiu Group SRL at no. 021.233.20.93.

All required documents are required to validate the application. In case of incomplete files, 24 hours will be granted from informing the candidate about the missing documents to remedy the situation, after which the application will be invalidated in case the requested completions will not be made.

The corporate governance legislation does not provide for appeals. Out of the desire to ensure maximum transparency of the recruitment and selection process, we will promptly respond to requests for clarification made by candidates provided that they request only information that relates to their candidacy and not that involves the results obtained by other candidates. Any requests for clarification are submitted in the same way as the application files within a maximum of 24 hours from the receipt of the results, with a response within a maximum of 3 working days from the date of registration of the request, to the correspondence address S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu no. 17, sector 1 Bucharest The request for clarifications does not suspend the selection process.

Note: this announcement was published in the central press in Romania and on the websites of the consultant (www.georgebutunoiu.com) and on that of FNGCIMM S.A.-IFN (www.fngcimm.ro).