Recrutari pentru companii si pentru alte institutii ale Statului

Ord. dupa

Imprimeria Națională desfășoară activități de interes public na...

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mic...

3 comentarii
Afiseaza
comentarii

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN (FNGCIMM S.A. – IFN) funcționează în baza H.G. nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, cu modificările și completările ulterioare Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în scopul susținerii activităților întreprinzătorilor (IMM-uri, societăți cooperatiste și persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice potrivit legii).

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Ministerul Finanțelor a selectat S.C. George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i oferi asistență în procesul de selecție pentru ocuparea celor 9 posturi de Membri în Consiliul de Administrație în cadrul FNGCIMM S.A. – IFN, după cum urmează: 5 posturi cu profil generalist, 3 posturi cu profil economic, 1 post cu profil juridic.

 

     A. Criteriile obligatorii de calificare care vor sta la baza selecției sunt:

 1. absolvent(a) de studii superioare cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior;
 2. minimum 10 ani de experiență (cu precadere, fara a se limita la) în domeniul financiar bancar sau nebancar, dintre care ultimii 5 ani pe poziții de conducere. Prin “conducere” se înțelege îndeplinirea rolului de Președinte/ Vicepreședinte/ Director General/ Director General Adjunct/ Director de departament ori direcție/ membru în consiliul de administrație/membru în consiliul de supraveghere.
  * Două dintre cele 9 poziții de administrator (respectiv un profil economic și profilul juridic) vor fi ocupate de către candidați din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Pentru aceste doua roluri candidații trebuie să dețină experiență profesională de minimum 10 ani, cu studii superioare, relevantă pentru activitatea FNGCIMM/ activitatea de administrator, din care în ultimii 5 ani trebuie să fi ocupat poziții de conducere a unor structuri din cadrul autorității publice tutelare, ori din cadrul altor autorități sau instituții publice (cel puțin la nivel de director). Alternativ, pentru aceste două poziții de administrator se pot selecta și candidați proveniți din mediul academic, cu o experiență profesională universitară de minimum 10 ani în domenii relevante pentru activitatea de administrator la FNGCIMM și având cunoștințe teoretice/practice solide în domeniul economic/juridic și un portofoliu de lucrări în domenii compatibile cu activitatea FNGCIMM.
 3. experiență relevantă în domeniul serviciilor financiare – garanții pentru IMM-uri;
 4. este obligatorie absolvirea altor programe de studii sau programe de studii post-universitare de tip masterat, doctorat, MBA);
 5. cunoașterea limbii române;
  B. Principalele criterii de selecție sunt:
 6. experiența în administrarea/ supravegherea/ conducerea unor companii care au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și care au cel puțin 50 de angajați;
 7. experiență (cu precadere, fara a se limita la) în domeniul financiar: banking, instituții financiare nebancare/ alte instituții specializate, asigurări, fonduri de investiții si derivate, asset management, consultanta financiara si audit;
 8. pentru unul dintre Administratorii cu profil economic se cer certificări in domeniul auditului financiar (CAFR sau alte calificări de auditor financiar recunoscute de autoritatea competentă din România). Alternativ la deținerea certificarii în domeniul auditului financiar, Administratorul trebuie să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru UE, într-un stat AELS, în Elveția, sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, sau în cadrul Comitetelor de Audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/ entități de interes public, dovedită cu documente.
 9. cunoștințe în domeniul administrării și valorificării activelor și creanțelor;
 10. cunoștințe în domeniul legislației financiar – contabile, trezorerie, managementul investițiilor, controlului financiar, raportărilor financiare, relațiilor de muncă și managementul capitalului uman;
 11. cunoștințe și experiență în drept financiar/ drept societar/ drept civil/ piețe de capital și valori mobiliare/ raporturi între profesioniști;
 12. cunoștințe în identificarea de oportunități de afaceri;
 13. cunoștințe IT si de project management;
 14. cunoștințe de guvernanță corporativă;
 15. experiență în comunicarea și relația cu autoritățile și stakeholderii;
 16. cunoștințe și experiență în planificare strategică, managementul riscului, management organizațional și al performanței;
 17. experiență în relația cu autoritățile publice de reglementare și supervizare din domeniul financiar bancar/ nebancar;
 18. constituie un avantaj cunoașterea limbii engleze la nivel C1 conform Cadrului comun european de referință.

Modul de depunere a candidaturii: Candidații vor depune până în data de 20 octombrie 2023 inclusiv, următoarele documente necesare pentru înregistrarea candidaturii, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de selecție pentru Administrator FNGCIMM, Nume și Prenume Candidat, septembrie 2023”, la adresa S.C. George Butunoiu SRL, Cladirea Monolit Charles de Gaulle, Str. Popa Savu 79-81, et 4, tel. 0729.997.268, și vor trimite DOAR CV-ul în format electronic la adresa de e-mail: ca-fngcimm@georgebutunoiu.com:

 • Opis;
 • Curriculum Vitae în limba română;
 • Cazier Judiciar și Cazier Fiscal;
 • Două scrisori de recomandare de la locurile de muncă anterioare, care să conțină numele și datele de contact ale persoanelor care oferă referințele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea “APT”
 • Documente doveditoare cu privire la vechimea în munca și pozițiile de conducere;
 • Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de administrator independent în sensul art. 138^2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare – după caz Declarația 1 (click pentru a deschide!);
 • Declarație privind neîncadrarea într-una dintre situațiile de desfacere a contractului de individual de muncă din motive imputabile lui/ ei Declarația 2 (click pentru a deschide!);
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate în copie Declarația 3 (click pentru a deschide!);
 • Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese Declarația 4 (click pentru a deschide!);

Prin transmiterea aplicației, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție. La finalul procesului de selecție documentele candidaților care nu vor fi confirmați pe funcție vor fi returnate solicitanților la cererea acestora în termen de 30 de zile sau distruse după trecerea celor 30 de zile.

Toate documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. În cazul dosarelor incomplete se vor acorda 24 de ore de la informarea candidatului despre documentele lipsa pentru remedierea situației, după care candidatura va fi invalidată în cazul în care nu se vor efectua completările solicitate.

Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca și dosarele de candidatură în termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor, cu răspuns în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondență S.C. George Butunoiu Group SRL, Cladirea Monolit Charles de Gaulle, Str. Popa Savu 79-81, et 4, tel. 0729.997.268.

Nota: Acest anunț a fost publicat pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com), pe site-ul Ministerului Finanțelor (https://mfinante.gov.ro/ro/web/site)  și pe cel al FNGCIMM S.A.-IFN (http://www.fngcimm.ro).


 • Anonim :

  Si apoi, tot cei care trebuie iau examenul….

 • Octavian Marin :

  La cerintele de mai sus, oferta de salarizare la ce nivel se situeaza? Ca sa atragi candidati din domeniul privat care sa corespunda cerintelor solicitate, oferta ar trebui sa fie generoasa.