Recrutari incheiate

Ord. dupa

Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G....

Societatea Națională a Sării S.A. este o societate pe acțiuni înf...

Societatea Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahov...

Imprimeria Națională desfășoară activități de interes public na...

Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G. n...

Societatea Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Praho...

Societatea Brazi Industrial Parc S.A. funcționează în baza Hotărâ...

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici...

Societatea Satul Nou Gradistea SRL si-a inceput activitatea in anul 20...

HIDRO PRAHOVA S.A. (https://www.hidroprahova.ro/despre-noi/prezentare...

SC Hale si Piete SA (https://www.halesipieteploiesti.ro/) este o socie...

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, me...

Recrutare tânăr absolvent cu rezultate școlare foarte bune: O fi...

We are recruiting an Retail HR Business Partner in Croatia for an in...

Recrutăm un Global Brand Manager pentru o companie cunoscută din dom...

We are recruiting an HR Manager for a major European FMCG company. Th...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru 9 pozitii de membri ai C...

3 comentarii

Recrutam un Legal Director pentru o cunoscuta companie multinationala,...

1 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru o companie europeană din domeniul ser...

Recrutăm un Finance & Controlling Head pentru o companie multina...

2 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru una dintre cele mai cunoscute şi mai ...

Cautam un Chief Operation Oficer pentru un business de online gambling...

Anunț privind selecția unui administrator neexecutiv, membru în Co...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Fi...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Gen...

Afiseaza
comentarii

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN (FNGCIMM S.A. – IFN) funcționează în baza H.G. nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, cu modificările și completările ulterioare Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în scopul susținerii activităților întreprinzătorilor (IMM-uri, societăți cooperatiste și persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice potrivit legii).

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, FNGCIMM S.A. – IFN a selectat S.C. George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i oferi asistență în procesul de selecție pentru ocuparea posturilor de Membri în Consiliul de Administrație în cadrul FNGCIMM S.A. – IFN.

          A. Criteriile obligatorii de calificare care vor sta la baza selecției sunt:
 1. absolvent (a) de studii superioare cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior;
 2. minimum 10 ani experiență profesională totală în domeniul serviciilor financiare bancare/nebancare, dintre care minimum 5 pe poziții manageriale/ de supraveghere/ administrare Pentru profilurile de administrator economic și juridic sunt obligatorii minimum 5 ani de experiență profesională în domeniul studiilor, conform cerințelor legale. In cazul funcționarilor publici sau altor categorii de persoane din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, este obligatorie experiența de minimum 5 ani în conducerea unor structuri din cadrul autorității publice tutelare, ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, relevantă in activitatea de administrare a FNGCIMM;
 3. experiență relevantă în domeniul serviciilor financiare – garanții pentru IMM-uri;
 4. este obligatorie absolvirea altor programe de studii sau programe de studii post-universitare de tip masterat, doctorat, MBA);
 5. cunoașterea limbii române;
  B. Principalele criterii de selecție sunt:
 6. experiență în administrarea/ supravegherea/ conducerea unor companii care au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și care au cel puțin 50 de angajați;
 7. experientă pe plan local/international in domeniul de activitate al FNGCIMM;
 8. cursuri și certificări relevante pentru activitatea FNGCIMM (project management/ ACCA/ IIA/ CECCAR);
 9. cunoștințe în domeniul administrării și valorificării activelor și creanțelor;
 10. cunoștințe în domeniul legislației financiar – contabile, trezorerie, managementul investițiilor, controlului financiar, raportărilor financiare, relațiilor de muncă și managementul capitalului uman;
 11. cunoștințe și experiență în drept financiar/ drept societar/ drept civil/ piețe de capital și valori mobiliare/ raporturi între profesioniști;
 12. cunoștințe în identificarea de oportunități de afaceri;
 13. cunoștințe IT;
 14. cunoștințe de guvernanță corporativă;
 15. experiență în comunicarea și relația cu autoritățile și stakeholderii;
 16. cunoștințe și experiență în planificare strategică, managementul riscului, management organizațional și al performanței;
 17. experiență în relația cu autoritățile publice de reglementare și supervizare din domeniul financiar bancar/nebancar;
 18. cunoașterea limbii engleze la nivel C1 conform Cadrului comun european de referință.

Modul de depunere a candidaturii: Candidații vor depune până în data de 1 august 2022 inclusiv, următoarele documente necesare pentru înregistrarea candidaturii, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de selecție pentru Administrator FNGMIMM, Nume și Prenume Candidat, iulie 2022”, la adresa S.C. George Butunoiu SRL, str. Atena nr. 18,  sector 1, București și vor trimite DOAR CV-ul în format electronic la e-mail:

ca-fngcimm@georgebutunoiu.com:

 • Opis;
 • Curriculum Vitae în limba română;
 • Cazier Judiciar și Cazier Fiscal;
 • Două scrisori de recomandare de la locurile de munca anterioare, care să conțină numele și datele de contact ale persoanelor care oferă referințele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea “APT”
 • Documente doveditoare cu privire la vechimea în munca și pozițiile de conducere;
 • Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese AICI (click pentru a deschide!);
 • Declarație privind neîncadrarea într-una dintre situațiile de desfacere a contractului de individual de muncă din motive imputabile lui/ ei AICI (click pentru a deschide!);
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate în copie AICI (click pentru a deschide!);

Prin transmiterea aplicației, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție. La finalul procesului de selecție documentele candidaților care nu vor fi confirmați pe funcție vor fi returnate solicitanților la cererea acestora in termen de 30 de zile sau distruse după trecerea celor 30 de zile.

Toate documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. În cazul dosarelor incomplete se vor acorda 24 de ore de la informarea candidatului despre documentele lipsa pentru remedierea situației, după care candidatura va fi invalidată în cazul în care nu se vor efectua completările solicitate.

Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca și dosarele de candidatură în termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor, cu răspuns în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondență S.C. George Butunoiu Group SRL, str. Atena nr. 18,  sector 1, București.

Nota: Acest anunț a fost publicat în presa centrală din România și pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com), pe siteul Ministerului Finanțelor (https://mfinante.gov.ro/ro/web/site)  și pe cel al FNGCIMM S.A.-IFN (www.fngcimm.ro).