Recrutari incheiate

Ord. dupa

Recrutam un Programator PHP pe platforma Wordpress cu experienta pentr...

438 vizite

Recrutam un Senior Business Analyst, subordonat direct CEO, pentru un ...

635 vizite

Recrutam un Regional Marketing Manager EMEA pentru unul dintre liderii...

1915 vizite

Anunt de recrutare: cautam un Board Member (neexecutiv / membru CA) pe...

2966 vizite

Anunt  de recrutare: Cautam un Director de Logistica pentru un retai...

1075 vizite

Anunt  de recrutare: Cautam un CFOO pentru un retailer de fashion cu...

1179 vizite

Anunt de recrutare: Legal manager pentru o cunoscuta si respectata com...

2178 vizite

Recrutam un Head of eCommerce (fashion retail), cu raportare catre Man...

2108 vizite

Cautam un Manager al Parcului Auto al Primariei Sectorului 3 din Bucur...

2490 vizite

Cautam un Sef de Santier pentru Primaria Sectorului 3 din Bucuresti. N...

472 vizite

Primaria Sectorului 3 are in constructie un Parc Tematic – pe langa ...

2332 vizite

Cautam un Director de proiecte de infrastructura rutiera pentru Primar...

788 vizite

Anunț privind selecția unui administrator neexecutiv, membru în Co...

451 vizite

Cautam un Director General pentru un parc acvatic pe care Primaria Sec...

1831 vizite

Cautam un General Manager pentru o companie internationala din domeniu...

3998 vizite

Cautam un Sales Manager B2B pentru o cunoscuta si foarte profitabila c...

2326 vizite

Cautam un IT Director pentru o cunoscuta companie multinationala din d...

1262 vizite

Cautam un Senior Brand Manager care va administra un portofoliu de mar...

3808 vizite

Cautam un Sales Manager. Este importanta experienta manageriala in ind...

2105 vizite

Cautam un Coordonator de Mentenanta pentru una dintre marile corporati...

590 vizite

Cautam un Regional Sales Manager pentru un complex petrochimic care pr...

531 vizite

Cautam un Sef Serviciu Tehnic pentru un cunoscut grup investitional di...

760 vizite

Cautam un Group HR Director pentru un cunoscut grup investitional din ...

684 vizite

Cautam un Procurement coordinator (energie) pentru o cunoscuta si foar...

623 vizite

Cautam un Group CFO pentru o cunoscuta si foarte profitabila companie ...

1023 vizite
Afiseaza
vizualizari

Anunț privind selecția candidaților pentru un post de membru al Consiliului de Administrație al RA Aeroportul Iași, reprezentant din afara autorității tutelare

Consiliul Judeţean laşi, în calitate de autoritate tutelară a Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, anunţă organizarea selecţiei în vederea ocupării unui post de membru al Consiliului de Administrație, reprezentant din afara autorității tutelare.

Procedura de selecţie se va organiza cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţii corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 722/2016.

Aeroportul Internațional Iași este printre cele mai vechi aeroporturi acreditate din România și cel mai important din Moldova, deservind peste un milion de pasageri pe an. Regia autonomă are o cifră de afaceri de peste 5 milioane Euro și peste 110 angajați.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, a fost selectată societatea „George Butunoiu” pentru a oferi asistență autorității tutelare în procesul de selecție pentru ocuparea unui post de membru în Consiliul de Administrație, administrator neexecutiv, reprezentant din afara autorității tutelare, conform prevederilor legale.

Criteriile obligatorii de calificare – trebuie îndeplinite în mod cumulativ de către candidat:

 1. cetăţenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;
 2. cunoașterea limbii române (scris şi vorbit).
 3. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 4. să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri dc prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. pe perioada mandatului să nu se afle în situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.
 6. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
 7. minimum 7 ani experiență profesională totală;
 8. minimum 5 ani experiență în specialitatea studiilor;

Principalele criterii de selecție sunt:

 1. studii de masterat sau postuniversitare în management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 2. experiența în companii care operează în industria aeronautică;
 3. certificări profesionale de tipul CFA/ACCA/CECCAR/CCF/CAFR (doar pentru absolvenții cu studii economice)
 4. experiența în domeniul legislației financiar – contabile, fiscale, achizițiilor publice, controlului financiar, relațiilor de muncă;
 5. experienta juridică relevantă pentru post și activitatea companiei;
 6. experiența în managementul financiar – analiză, planificare, trezorerie, raportări;
 7. cunoștințe de guvernanță corporativă;
 8. experiența în comunicarea și relația cu autoritățile și stakeholderii;
 9. experiența în planificare strategică, managementul riscului, management organizațional și al performanței;
 10. experiența în relația cu autoritățile publice, de reglementare și supervizare din industria aeronautică;

Modul de depunere a candidaturii: dosarele de candidatură vor fi depuse pe adresa Consiliului Județean Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, cod poștal 700075, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru Administrator RA Aeroportul Iasi, Nume și Prenume Candidat” – în atenția Serviciului Resurse Umane și Salarizare, până cel târziu în data de 17.01.2019, respectiv 30 de zile de la data publicării anunțului (18.12.2018) și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente, îndosariate:

 1. Opis;
 2. Curriculum Vitae în limba română;
 3. Cazier Judiciar și Fiscal în original;
 4. Două scrisori de recomandare, care să conțină numele și datele de contact ale persoanelor care oferă referințele;
 5. Copie a actului de identitate;
 6. Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănălatc corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Pe adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să fie lizibile numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit dc Ministerul Sănătăţii.
 8. Declarație pe proprie răspundere cu privire la vechimea în muncă și pozițiile de conducere – completată conform formularului care se regăsește pe siteul RA Aeroportul Iasi și al CJ IAȘI la secțiunea guvernanță corporativă;
 9. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese – completată conform formularului care se regăsește pe siteul RA Aeroportul Iasi și al CJ IAȘI la secțiunea guvernanță corporativă;
 10. Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate în copie – completată conform formularului care se regăsește pe siteul RA Aeroportul Iasi și al CJ IAȘI la secțiunea guvernanță corporativă;
 11. Declaratie pe proprie răspundere privind independența administratorului în sensul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare – completată conform formularului care se regăsește pe siteul R.A. Aeroportul Iasi și al Consiliului Județean Iași la secțiunea guvernanță corporativă.

Toate documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. În cazul dosarelor incomplete se vor acorda 24 de ore de la informarea candidatului despre documentele lipsă pentru remedierea situației, după care candidatura va fi invalidată în cazul în care nu se vor efectua completările solicitate.

Declarația de intenție a candidatului va fi solicitată ulterior doar candidaților confirmați pe lista scurtă.

Prin transmiterea dosarului, candidaţii își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție. La finalul procesului de selecție documentele candidaților care nu vor fi confirmați pe funcție vor fi returnate solicitanților la cererea acestora în termen de 30 de zile sau distruse după trecerea celor 30 de zile.

Nota: acest anunț a fost publicat în presa centrală din România și pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com), pe cel al R.A. Aeroportul Iași (www.aeroport-iasi.ro/) și pe cel al Consiliului Județean Iași (www.icc.ro).

Data actualizarii: 30/07/2019